messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
account_box สภา อบต.
นายบุญมี บอมโครต
ประธานสภา อบต.โพนงาม
โทร : 083-1504587
นายอุดม ดวงพรหม
รองประธานสภา อบต.โพนงาม
โทร : 089-8421983
นายยืนยง มะยุโรวาท
เลขาฯสภา อบต.โพนงาม
โทร : 095-1827981
นางสาวปนัดดา ชมชัยรัตน์
ส.อบต.โพนงาม ม.1
โทร : 065-4742454
นางสาวณัฐพร อุดินอักษร
ส.อบต.โพนงาม ม.2
โทร : 095-2347809
นายชัยเดช จันทะวงค์
ส.อบต.โพนงาม ม.3
โทร : 098-0979725
นายสว่าง ทองพาพันธ์
ส.อบต.โพนงาม ม.4
โทร : 061-0561960
นางทองคำ นามวิเศษ
ส.อบต.โพนงาม ม.6
โทร : 097-1127177
นางสาวจิราภรณ์ เสียงใส
ส.อบต.โพนงาม ม.7
โทร : 084-5902638
นายยุทิน คำหอม
ส.อบต.โพนงาม ม.8
โทร : 083-1450360
นายวิชัย โพธิ์แสง
ส.อบต.โพนงาม ม.9
โทร : 061-9434625
นายสุนทร ถีระสา
ส.อบต.โพนงาม ม.11
โทร : 064-2930950
นายสุนทร สามารถ
ส.อบต.โพนงาม ม.12
โทร : 085-7422891
นายไพรบูรณ์ กรมทำมา
ส.อบต.โพนงาม ม.13
โทร : 097-1363951
นายวิรัตน์ แสงตา
ส.อบต.โพนงาม ม.14
โทร : 086-0560435
นายสุวิทย์ บุญทา
ส.อบต.โพนงาม ม.15
โทร : 094-2574051
นายสมยศ อำไพ
ส.อบต.โพนงาม ม.16
โทร : 088-6791385
นางสาวมณี เหลาเกิ้มหุ่ง
ส.อบต.โพนงาม ม.17
โทร : 094-2864789
นายสมศักดิ์ อุทัยแสง
ส.อบต.โพนงาม ม.18
โทร : 093-5045139
นางสาวผกามาศ ณรงค์ชัย
ส.อบต.โพนงาม ม.19
โทร : 096-1932649
นายอุทัย รสดี
ส.อบต.โพนงาม ม.20
โทร : 062-1270901
นายโรม ทัพทะมาตย์
ส.อบต.โพนงาม ม.21
โทร : 087-0116914