messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
info_outline วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์
“บ้านเมืองน่าอยู่ เคียงคู่การบริหารจัดการที่ดี คนมีการศึกษาและวินัยร่วมใจฟื้นฟูเศรษฐกิจ ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี”
เป้าหมาย
1) คนมีความเข้มแข็ง มีความรู้ มีการศึกษา มีสุขภาพที่ดี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 2) ผลผลิตทางการเกษตรได้มาตรฐานและปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานที่ดี (GAP) 3) การคมนาคมติดต่อสื่อสารสะดวกทั้งทางบกและทางอากาศทำให้มูลค่าการค้าการลงทุนเพิ่มขึ้น 4) การท่องเที่ยวสร้างรายได้มวลรวมให้ตำบลเพิ่มมากขึ้น 5) มลพิษที่สำคัญ ๆ ได้แก่ ขยะ น้ำเสีย ได้รับการบำบัดแก้ไข และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู 6) การบริหารจัดการภาครัฐแบบมีส่วนร่วม สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สร้างความพึงพอใจในการให้บริการ และเกิดประโยชน์แก่ประชาชน