องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวนิภาพร น้อยปลา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 08-7011-1403
นางสาวเกศิริ ขาวขำ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวเมษาชล โยธี
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 093-326-8921
นางสาวสุกัลยา แซ่ตั้ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0824952915
นายเจษฎา บอมโคตร
พนักงานจ้างเหมาทั่วไป
โทร : 0613700387
นางสาวฤทัยทิพย์ เเสงคำ
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านโคกสว่างนาดี
โทร : 0973480151
นางรำเพยพรรณ โยธี
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านโคกสว่างนาดี
โทร : 084-788-7801
นางจุมจิตร รักษาภักดี
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านโคกทุ่งยั้ง
โทร : 082-100-7004
นางสาวรัตพร เทพจันตา
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านโคกทุ่งยั้ง
โทร : 080-117-3431
นางสาวพยอม มธุรส
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านดงคำ
โทร : 093-373-9199
นางประสงค์ เสริฐผล
ครู คศ.2 ศพด.บ้านโคกทุ่งยั้ง
โทร : 098-103-0294
นางสาวรัตนา เรียบร้อย
ครู คศ. 1 ศพด.บ้านดงคำ
โทร : 080-921-4802
นางสาวอรัญญา พาลาศรี
ครู คศ. 1 ศพด.บ้านโคกสว่างนาดี
โทร : 091-455-3944
นางสาววรรธนา อินทรักษา
ครู คศ.2 ศพด.บ้านศาลา
โทร : 086-234-0529
นางอังคณา อ่อนบุญ
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านดงคำ
โทร : 086-220-9646
นางชุตินันท์ ชมชัยรัตน์
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านศาลา
โทร : 081-016-1538
นางสาวกิ่งกาญจน์ ศรีนุกูล
ครู คศ. 1 ศพด.วัดสว่างอารมณ์
โทร : 061-030-1297
นางนิศา คชรมย์
ครู คศ.2 ศพด.บ้านโคกทุ่งยั้ง
นางสาวเวียงพิงค์ แสงทอง
ครู คศ. 1 ศพด. อบต.โพนงาม
โทร : 093-430-6461
นางสาวจารุณี พลชาลี
ครู คศ. 1 ศพด.อบต.โพนงาม
โทร : 083-343-7657
นางอาภัสรา พิมลมาศ
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดสว่างอารมณ์
โทร : 065-089-6849
นางสาวลักขณา แสงตา
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.อบต.โพนงาม
โทร : 084-517-1005
นางปรียนันท์ ทิพย์อัมอร
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.อบต.โพนงาม
โทร : 094-551-8742
นางสาวนันนลินท์ ไทยแสนทา
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดสว่างอารมณ์
นางสาวปาริชาติ นามไพร
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดสว่างอารมณ์
นางสาวมัณฑนา ประเสริฐวงค์
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านศาลา