messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
account_box สำนักงานปลัด
ว่าที่ ร.ต.หญิงเอมอร มนิสสาร
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 08-1054-1194
นางเรณู คลูซิก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 09-8105-1928
จ.อ.ประสิทธิ์ จันทร์อัมพร
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
โทร : 08-6815-1994
นายพิทักษ์ จำปี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร : 0898239329
นางสาวกุนทินี ภูคำแสน
นิติกรปฏิบัติการ
โทร : 09-5459-5428
นายกฤตภพ แพนพา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร : 09-4469-2233
นางวรากร กมลกลาง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางฉัตรวิไล ชัยสว่าง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 09-5661-0550
นางสาวอุษาวดี เศรษฐากา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 09-3387-6200
ว่าที่ ร.ต.หญิงสุนิสา จันทจร
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
โทร : 08-5274-3720
นางสาวอุการดา พรมมัชชะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายปริญญา พาเลิศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 08-5607-3032
นางสาวภัณฑิรา จันทร์อำพร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 09-2737-5462
นายมานพ เสชู
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 08-5647-8418
นายศุภชัย ศรีภูวงษ์
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 08-8066-3640
นายบัญชา แซ่ตั้ง
พนักงานดับเพลิง
โทร : 08-8673-3701
นาวสาวปัณณรัตน์ บุญเกิด
คนงานทั่วไป
โทร : 09-5190-3399