องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
folder การจัดการความรู้ (KM)
เอกสารประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์


โครงการอุดหนุนเพื่อดูแลเด็กแรกเกิด


การขออนุญาติก่อสร้าง ดัดแปลงหรือรื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคารตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522


การตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน


ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโพนงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามจะเจริญก้าวหน้าถ้าท่านช่วยกันชำระภาษี

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโพนงาม

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานส่วนท้องถิ่น

ตำแหน่งเกื้อกูล