องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๔
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 85
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 50
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 94
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 162
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 155
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 324
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 262
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 หมวดที่ 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 2642