messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
folder ระเบียบและหนังสือสั่งการ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
แนวทางปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
แบบตรวจร่างข้อบัญญัติ/ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2916
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
คู่มือปิดสิ้นปี poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191
ขอหารือแนวทางการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน ตามระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 709
พรบ.จัดระเบียบการจอดรถในเขต อปท.พ.ศ.2562 ประกาศลงในราชกิจจาฯ วันที่ 22 พค.2562 และจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 180 วัน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
สิ้นปีงบประมาณ 2562 ให้ อปท.จัดทำและนำส่งรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562ในระบบ e-laas ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง 2561 ให้กับสำนักงานคลังจังหวัด poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 250
พรบ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 975
โปรดเกล้าฯ พรบ.เลือกตั้งท้องถิ่น และกฎหมายจัดตั้งอปท.ฉบับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
การเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา อปท 2548 (มท 0808.2ว1003 ลว.) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 440
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (มท 0808.2/ว0746 ลว.) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1858
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1837
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา อปท 2548 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
หนังสือสั่งการการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 280
หนังสือ ที่ มท 0808.2ว 443 ลงวันที่่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฏกระทรวงกรณีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 866
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่านในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วท้องถิ่น พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 438
พรบ.สภาตำบลฯ พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2552 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16459
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2549 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1