messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
folder หนังสือสั่งการออกตาม พรบ/ระเบียบ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
มท 0816.2/ว3375 ลว 22 ต.ค. 2561 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 295
มท 0808.2/ว527 เรื่อง ลว 23 ก.พ. 2561 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 330
มท 0808.2/ว6225 ลว 2 พ.ย. 2560 เรื่อง การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 เรื่อง ร่างบัญชีมาตรฐานการ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 246
มท 0808.2/ว1847 ลว 12 ก.ย. 2560 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐที่ได้จัดทำไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ใช้บังคับ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
มท 0808.2/ว1736 ลว 30 ส.ค. 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 337
มท 0808.2/ว1712 ลว 28 ส.ค. 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 421
มท 0808.2/ว1551 ลว 7 ส.ค. 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 490
มท 0808.2/ว1171 ลว 15 มิ.ย. 2560 เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294
มท 0808.2/ว2526 ลว 9 พ.ค. 2560 เรื่อง อัตราราคางานต่อหน่วย และบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
มท 0808.2/ว1555 ลว 22 มี.ค. 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1165
มท 0808.2/ว502 ลว 3 มี.ค. 2560 เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 339
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1