ผลสำรวจความพึงพอใจ  (ทำแบบสำรวจ จำนวน 126 คน )
เพศ
ชาย
52.17%
หญิง
47.83%
สถานภาพผู้ตอบ
ผู้รับบริการ
25.58%
เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ
23.84%
ผู้เข้าใช้บริการทั่วไป
25.58%
อื่นๆ
25.00%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
พอใจมากที่สุด
20.74%
พอใจมาก
20.74%
ปานกลาง
20.74%
พอใจน้อย
18.89%
พอใจน้อยที่สุด
18.89%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสะดวก รวมเร็ว
พอใจมากที่สุด
21.43%
พอใจมาก
19.52%
ปานกลาง
21.43%
พอใจน้อย
18.57%
พอใจน้อยที่สุด
19.05%
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
พอใจมากที่สุด
22.33%
พอใจมาก
18.45%
ปานกลาง
17.48%
พอใจน้อย
21.36%
พอใจน้อยที่สุด
20.39%
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
พอใจมากที่สุด
19.37%
พอใจมาก
23.56%
ปานกลาง
19.37%
พอใจน้อย
19.90%
พอใจน้อยที่สุด
17.80%
การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
พอใจมากที่สุด
22.03%
พอใจมาก
19.49%
ปานกลาง
20.34%
พอใจน้อย
19.49%
พอใจน้อยที่สุด
18.64%
มีระยะในการให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพงาน
พอใจมากที่สุด
20.51%
พอใจมาก
17.09%
ปานกลาง
17.09%
พอใจน้อย
16.24%
พอใจน้อยที่สุด
29.06%
มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
พอใจมากที่สุด
23.42%
พอใจมาก
23.42%
ปานกลาง
19.82%
พอใจน้อย
15.32%
พอใจน้อยที่สุด
18.02%
มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่พร้อมในการให้บริการ
พอใจมากที่สุด
18.27%
พอใจมาก
21.15%
ปานกลาง
18.27%
พอใจน้อย
20.19%
พอใจน้อยที่สุด
22.12%
มีแบบฟอร์มที่สะดวกในการกรอกข้อมูล
พอใจมากที่สุด
18.55%
พอใจมาก
25.81%
ปานกลาง
21.77%
พอใจน้อย
16.94%
พอใจน้อยที่สุด
16.94%
มีตู้แสดงความคิดเห็นหรือแบบประเมินการบริการ
พอใจมากที่สุด
21.62%
พอใจมาก
20.72%
ปานกลาง
19.82%
พอใจน้อย
17.12%
พอใจน้อยที่สุด
20.72%
มีสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่นที่นั่งพักสำหรับผู้มาใช้บริการ ที่จอดรถ น้ำดื่ม ฯลฯ
พอใจมากที่สุด
19.05%
พอใจมาก
23.81%
ปานกลาง
16.19%
พอใจน้อย
21.90%
พอใจน้อยที่สุด
19.05%
สถานที่ให้บริการมีความปลอดภัย สะอาด เป็นระเบียบ
พอใจมากที่สุด
23.81%
พอใจมาก
22.86%
ปานกลาง
17.14%
พอใจน้อย
19.05%
พอใจน้อยที่สุด
17.14%
มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบการบริการข้อมูลสารสนเทศ
พอใจมากที่สุด
21.74%
พอใจมาก
17.39%
ปานกลาง
20.65%
พอใจน้อย
17.39%
พอใจน้อยที่สุด
22.83%
สภาพภูมิทัศน์มีความสวยงาม เหมาะสมและเป็นระเบียบ
พอใจมากที่สุด
28.72%
พอใจมาก
19.15%
ปานกลาง
18.09%
พอใจน้อย
15.96%
พอใจน้อยที่สุด
18.09%
การปลูกต้นไม้ให้ความร่วมรื่น การจัดสวนหย่อมมีความเหมาะสม
พอใจมากที่สุด
20.87%
พอใจมาก
21.74%
ปานกลาง
18.26%
พอใจน้อย
20.87%
พอใจน้อยที่สุด
18.26%
อาคารสถานที่มีความเป็นเอกลักษณ์ มั่นคงสวยงาม
พอใจมากที่สุด
21.70%
พอใจมาก
19.81%
ปานกลาง
18.87%
พอใจน้อย
18.87%
พอใจน้อยที่สุด
20.75%
ข้อเสนอแนะ
ดีมากครับ ดีมากครับ บริการดีมากครับ บริการดีมากครับ