ชื่อเรื่อง : มท 0808.2/ว98 ลว 17 ม.ค. 2560 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ตามประกาศคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐฯ

ชื่อไฟล์ : 32fhR6fWed101601.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้