ชื่อเรื่อง : หนังสือ มท 0808.2/ว1856 ลว 31 มี.ค. 2559 เรื่อง การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ชื่อไฟล์ : phuE6CkWed101402.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้