ชื่อเรื่อง : หนังสือ มท 0808.2/ว2464 ลว 10 พ.ย. 2558 เรื่อง การยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ชื่อไฟล์ : qArNFJ6Wed101215.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้