ชื่อเรื่อง : หนังสือ มท 0808.2/ว6046 ลว 12 ต.ค. 2558 เรื่อง การยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ชื่อไฟล์ : BCBPk5kWed101029.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้