ชื่อเรื่อง : หนังสือ มท 0808.2/ว4016 ลว 16 ก.ค. 2558 เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง

ชื่อไฟล์ : ThtbCZgWed100852.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้