ชื่อเรื่อง : หนังสือ มท 0808.2/ว3455 ลว 19 มิ.ย. 2558 เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ พ.ศ. 2554

ชื่อไฟล์ : ulkd1BHWed100815.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้