ชื่อเรื่อง : หนังสือ มท 0808.2/ว2720 ลว 15 พ.ค. 2558 เรื่อง ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557

ชื่อไฟล์ : PJ4wPQaWed94543.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้