ชื่อเรื่อง : หนังสือ มท 0808.2/ว425 ลว 27 ก.พ. 2558 เรื่อง การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ชื่อไฟล์ : VYfBdYUWed94410.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้