ชื่อเรื่อง : หนังสือ มท 0808.2ว897 ลว 10 ก.พ. 2558 เรื่อง การสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อไฟล์ : xB6Nu20Wed94328.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้