ชื่อเรื่อง : หนังสือ มท 0808.2/ว4645 ลว 24 ธ.ค. 2557 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีการจัดซื้อพัสดุที่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ชื่อไฟล์ : 2ty3F13Wed94133.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้