messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
folder หนังสือสั่งการ
หนังสือ มท 0808.2/ว 2650 ลว 4 ก.ย. 2557 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 104/2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 419
หนังสือ มท 0808.2/ว1657 ลว 16 ก.ค. 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2678
หนังสือ มท 0808.2/ว2306 ลว 6 มิ.ย. 2556 เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ พ.ศ. 2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
มท 0808.2/ว1096 ลว 29 เม.ย. 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 274
มท 0307/ว 384 ลว 16 ก.พ. 2536 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1818
มท 0808.2/ว948 ลว 5 เม.ย. 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2555 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 582
หนังสือ มท 0808.4/ว3652 ลว 17 พ.ย. 2553 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการซื้อหรือการจ้างคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างของ อปท poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2553 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 602
หนังสือ มท 0808.2/ว1994 ลว 30 ก.ย. พ.ศ. 2553 เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2553 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 378
หนังสือ มท 0808.2/ว 1989 ลว 22 มิ.ย. 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2552 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12667
มท 0808.2/ว3373 ลว 4 ต.ค. 2550 เรื่อง มาตรการป้องกันความเสียหายเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีก่อสร้าง บูรณะ และบำรุงรักษาทางและสะพาน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2550 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2073
หนังสือ มท 0808.2/ว884 ลว 14 มี.ค. 2550 เรื่อง การป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการพัสดุของ อปท poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2550 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
หนังสือ มท 0803/ว1959 ลว 16 พ.ย. 2549 เรื่อง ขอความร่วมมือในการตรวจสอบปิดอากรแสตมป์หรือชําระอากรแสตมป์เป็นตัวเงินก่อนลงนามในสัญญาจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2549 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
หนังสือ มท 0808.2/ว1761 ลว 8 ก.ย. 2548 เรื่อง ซักซ้อมการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2548 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226
หนังสือ มท 0803/ว1120 ลว 4 ส.ค. 2547 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนรื้อถอน และจำหน่ายอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2547 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
21 - 34 (ทั้งหมด 34 รายการ) 1 2