messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
folder มาตรการภายในองค์กร
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่นฯ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ มกราคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มกราคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
มาตรการป้้องกันการรับสินบน มกราคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169
มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1